فرهنگ دهخدا

اخگرستان

[اَ گَ رِ] (اِ مرکب) جای اخگر. محل سوختن. کانون. آتشدان. منقل :

فرهنگ عمید

اخگرستان

(اسم) [قدیمی] [axgarestān] جای اخگر؛ جای افروختن آتش؛ کانون؛ آتشدان؛ جای سوختن.