[اَ چَ / چِ] (ترکی، اِ) آقچه. اَقْچه. ریزهء زر. || روپیه و آقچه بقاف نیز گویند. (غیاث اللغات). || مهر زر و نقره. مهر درم از زر و نقره. سرسکه. میخ درم. مهریست سیمین. (مؤید الفضلاء). || سکهء زر. زر رائج.

(اَ چِ) [ تر. ] (اِ.) = اقچه. آقچه: ۱- ریزه زر. ۲- سکه زر و مهر درم از زر و نقره. ۳- مطلق زر و سیم. ۴- روپیه.

(اسم) [مغولی] [قدیمی] [axče] = آقچه