[اَ خَ وَ] (ع اِ) تثنیهء اخ. دو برادر. || دم الاخوین؛ خون سیاوشان.

[ ] (اِخ) محمد بن قاسم ملقب بمحیی الدین متوفی بسال 904 ه . ق. او راست: حاشیه ای بر حاشیهء سیدشریف بر تجرید و رساله فی الزندیق موسومه بالسیف المشهور. و رجوع به محمد بن قاسم شود.

(اَ خَ وَ) [ ع. ] (اِ.) تثنیه اَخ، دو برادر.

(اسم) [عربی: اخوَین، تثنیۀ اَخ۲] [قدیمی] [axaveyn] دو برادر.