[اِ وَ / اُ وَ / اُ خُوْ وَ] (ع اِ) جِ اخ. برادران. دوستان. همنشینان. صاحب مجمع البیان گوید: اخوه؛ برادرانی که از یک پدر و مادر نباشند و اخوان؛ برادران یک مادری و یک پدری.

[اِ / اُ وَ] (ع اِ) جِ اَخ و اَخّ و اخو و اخاً و اُخواً. برادران. (مؤید الفضلاء) (منتهی الارب): و جاء اخوه یوسف فدخلوا علیه فعرفهم و هم له منکرون. (قرآن 12/58).

[اُ خُوْ وَ] (ع مص) رجوع به اخوت شود.

(اسم) [عربی: اخوَة، جمعِ اَخْ و اَخّ] [قدیمی] [exve] = اَخ۲