فرهنگ دهخدا

اخوان الشیاطین

[اِخْ نُشْ شَ] (ع اِ مرکب) همدستان شیطانان: که خزینهء بیت المال لقمهء مساکین است نه طعمهء اخوان الشیاطین. (گلستان).

فرهنگ عمید

اخوان الشیاطین

(اسم) [عربی] [قدیمی، مجاز] [exvānoššayātin] پیروان شیطان؛ گناهکاران؛ بدکاران.