فرهنگ دهخدا

اخوانیات

[اِخْ نی یا] (ع اِ) جِ اخوانیه. || نامه های دوستانه.

فرهنگ معین

اخوانیات

(اِ یّ) [ ع. ] (ص نسب.) جِ اخوانیه ؛ نامه‌های دوستانه.

فرهنگ عمید

اخوانیات

(اسم) [عربی: اخوانیّات، جمعِ اخوانیَّة] [قدیمی] [exvāniy[y]āt] نامه‌های دوستانه به نظم یا نثر؛ نوشته‌هایی که میان دوستان ردوبدل می‌شود.

اخوانیات نامه‌های دوستانه‌ای که به شکل نظم یا نثر بین شعرا و دانش‌مندان مبادله می‌شده‌است.