[اِخْ] (معرب، اِ) خُوان. خِوان. معرب خوان فارسی. (منتهی الارب). هرچه بر وی طعام خورند. در حدیث است : «حتی انّ اهل الاخوان لیجتمعون» و رُوی الخوان.

[اِخْ] (ع اِ) جِ اَخ. برادران. دوستان. برادرخواندگان :

(اَ خَ) [ ع. ] (اِ.) تثنیه اخ، دو برادر.

(اِ) [ ع. ] (اِ.) جِ اَخ ؛ برادران، دوستان، برادرخواندگان.

(اسم) [عربی تثنیۀ اَخّ و اَخْ] [axavān] دو برادر.

(اسم) [عربی، جمعِ اَخ] [قدیمی] [exvān] ۱. = اخ۲ ۲. دوستان. ۳. سالکان.

اخوان (axavɒn) به معنی دو برادر و اِخوان (exvɒn) به معنی برادران می‌توانند به موارد زیر اشاره کنند: