فرهنگ عمید

اخم آلود

(صفت مفعولی) ‹اخم‌آلوده› [axm[]ālud] ویژگی چهرۀ آلوده به اخم.