[اَ فا] (ع ن تف) نعت تفضیلی از خفی. خفی تر. پوشیده تر. مقابل اجلی: تعریف باخفی.

(صفت) [عربی] [قدیمی] [axfā] خفی‌تر؛ پنهان‌تر؛ نهان‌تر؛ پوشیده‌تر.