(اسم مصدر) [عربی: اخفاء] [exfā] پنهان کردن؛ نهان کردن؛ پوشیده داشتن.

اختفا، استتار، پرده‌پوشی، پنهان‌سازی، پوشاندن، پوشاندن، پوشیدن، نهفتن