فرهنگ معین

اخطاریه

(اِ رِ یِّ) [ ع. ] (اِمر.) نامه‌ای که از طرف دادگاه برای شخص یا اشخاصی فرستاده می‌شود، و در آن مطلب مورد نظر را برای شخص یادآور می‌شوند.

فرهنگ عمید

اخطاریه

(اسم) [عربی] (حقوق) [extāriy[y]e] ورقه‌ای که به‌وسیلۀ آن مطلبی را از راه قانونی به کسی یادآوری می‌کنند؛ یادبرگ.

اخطار، اخطارنامه