فرهنگ عمید

اخص الخواص

(اسم) [عربی] [قدیمی] [āxsas[s]olxavās] خاص‌ترین خاصان؛ از همۀ خاصان نزدیک‌تر و برگزیده‌تر.