[اَ] (ص) اخشیک. آخشیج. ضد و نقیض و مخالف. (برهان). || (اِ) هر یک از عناصر اربعه. (برهان).

(اسم) [قدیمی] [axšij] = آخشیج