[اَ سَ / سُ مَ / مِ] (اِ) آخسمه. آب جو. شرابی که از جو یا ارزن یا برنج و امثال آن سازند و در بعض فرهنگها بتقدیم میم بر سین (اخمسه) آمده است و در برخی با شین منقوطه نیز مرقوم است. شراب جو و شراب کشمش را گویند که در عربی نبیذ نامند. (شعوری). رجوع به آخسمه و اخمسه شود.

(اَ سُ مِ) آخسمه، آبجو.

(اسم) ‹آخسمه، اخمسه، آخمشه› [قدیمی] [axsome] نوشابه‌ای که از جو، برنج، یا ارزن تهیه می‌شد؛ آبجو؛ بوزه.