[اَ زَ] (ع ص) شکسته پشت. || شتر که همهء کوهان وی رفته باشد. || اعرج. || (اصطلاح عروض) شعری که در آن خُزله باشد. مخزول. و رجوع به خَزْل و خُزْله شود.

(صفت) [عربی] (ادبی) [axzal] در عروض، شعری که در آن متفاعلن به مفتعلن تغییر یافته باشد.