[اُ رَ وی ی] (ع ص نسبی) منسوب به اُخری. مقابل دنیوی و دنیاوی.

(اُ رَ) [ ع. ] (ص نسب.) آن جهانی ؛منسوب به آخرت.

(صفت نسبی، منسوب به اخریٰ) [عربی: اخرویّ] [oxravi] مربوط به جهان دیگر؛ آن‌جهانی.

آن‌جهانی، عقبایی ≠ دنیوی

واژه های نزدیک