فرهنگ دهخدا

اخروشیدن

[اُ دَ] (مص) خروشیدن.

فرهنگ عمید

اخروشیدن

(مصدر لازم) [قدیمی] [oxrušidan] = خروشیدن