[اُ] (اِ) خروش. شور و غوغا. (برهان قاطع) :

(اسم) ‹خروش› [قدیمی] [oxruš] شور و غوغا.

واژه های نزدیک