[اِ] (ع مص) بیرون کردن. بیرون کشیدن. بیرون آوردن. نقیض ادخال :

[اَ] (ع اِ) جِ خرج.

( اِ) [ ع. ] (مص م.) بیرون کردن، بیرون کشیدن.

(اسم مصدر) [عربی] [exrāj] ۱. بیرون کردن کسی از محل کارش. ۲. بیرون کردن. ۳. (صفت) کسی که از جایی بیرون شده باشد؛ اخراج‌شده. ۴. (اسم) [قدیمی] هزینه؛ خرج.

تبعید، دفع، طرد، انفصال، پاک‌سازی، خلع، عزل، منفصل

ﻟﻴﻼ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﻳﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﺷﺪﻩ‏ﺍﻳﺪ, ﻧﺸﺎﻧﻪ‏ﻯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﻣﻰ‏ﺭﺳﻴﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﻳﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ ﺭﺍ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﻛﺮﺩﻩ‏ﺍﻳﺪ, ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ‏ﻯ ﺧﻮﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻧﻤﻰ‏ﻛﻨﻴﺪ. ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ: ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺗﺎﻥ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ: ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺩﺭ ﻛﺎﺭ ﻳﻚ ﻛﺎﺭﻣﻨﺪ ﻳﺎ ﺯﻳﺮ ﺩﺳﺖ ﺭﺍ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ: ﻣﺼﻴﺒﺖ ﻭ ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ: ﻳﻚ ﺭﺍﺯ ﻓﺎﺵ ﻣﻴﺸﻮﺩ.

واژه های نزدیک