[اِ] (ع مص) گردن کشی کردن. (تاج المصادر بیهقی). تکبر کردن. (مؤید الفضلاء). کبر. خُیلاء. بزرگ منشی. بزرگی کردن. تبختر. || خرامیدن. فیریدن. || خیال نمودن. (مؤید الفضلاء). خیال کردن. (غیاث).

( اِ ) [ ع. ] ۱- (مص ل.) تکبر کردن. ۲- خیال کردن. ۳- (اِمص.) گردنکشی، تبختر.

(اسم مصدر) [عربی] [قدیمی] [extiyāl] ۱. تکبر کردن؛ گردنکشی و بزرگ‌منشی کردن. ۲. خرامیدن و با جاه‌و‌جلال راه رفتن. ۳. خیال کردن.