فرهنگ عمید

اختیاردار

(صفت فاعلی) [عربی. فارسی] [extiyārdār] آن‌که جهت برگزیدن یا انجام کاری آزادی دارد؛ دارای اختیار.