[اَ تَ / تِ] (ترکی، ص مرکب، اِ مرکب) اخته بیک. اخته بیکی (بقول صاحب آنندراج). اختاچی. رجوع به آخته چی شود.

فرهنگ عمید

اخته چی

(اسم، صفت) [ترکی] ‹اختاچی، آختاچی، آخته‌چی› [axteči] کسی که کارش اخته کردن حیوانات است.