فرهنگ دهخدا

اخته زغال

[اَ تَ / تِ زُ] (اِ مرکب)(1)قرانیا. (تحفهء حکیم مؤمن ذیل: قراقاط). و رجوع به زغال اخته شود.

فرهنگ عمید

اخته زغال

(اسم) [ترکی، فارسی] (زیست‌شناسی) [axtezoqāl] = زغال‌اخته