فرهنگ دهخدا

اخته خانه

[اَ تَ / تِ نَ / نِ] (اِ مرکب)اصطبل. طویلهء اسبان. جائی که گاو و اشتر و امثال آن در آن اخته کنند:

فرهنگ عمید

اخته خانه

(اسم) [ترکی. فارسی] [قدیمی] [axtexāne] جایی که اسب‌ها را اخته می‌کردند؛ طویله.