فرهنگ دهخدا

اخته بیگ

[اَ تَ / تِ بَ / بِ] (ترکی، ص مرکب، اِ مرکب) اخته چی. رئیس طویله و اصطبل. میرآخور. کسی که اخته کردن حیوانات بدستور اوست. رجوع به آخته بیگ و آخته چی شود.

فرهنگ معین

اخته بیگ

(~. بِ) [ تر. ] (اِمر.) کسی که اخته کردن حیوانات به دستور او است، اخته چی، میرآخور، رییس طویله و اصطبل.

فرهنگ عمید

اخته بیگ

(اسم، صفت) [ترکی] [قدیمی] [axtebeyg] کسی که اخته کردن حیوانات به دستور او است؛ میرآخور؛ رئیس اسطبل؛ اخته‌چی.

واژه های نزدیک