[اَ تَ / تِ] (ترکی، ص، اِ)خایه بیرون کشیده. (برهان). بی خایه. جانور خایه کشیده عموماً و اسب(1) خصوصاً. چاروای خایه بیرون کشیده. مقطوع. آخته. خصی. خواجه: خروس اخته. یابوی اخته. ج، اختگان، اخته ها (در مورد اسب) .

(اَ تِ) [ تر. ] (ص. اِ.)انسان یا حیوانی که بیضه‌هایش را کشیده باشند، بی خایه. خواجه نیز گویند.

(صفت) [ترکی] ‹آخته› [axte] ۱. ویژگی مرد یا حیوان نر که بیضه‌اش را کشیده باشند؛ خایه‌کشیده. ۲. [عامیانه، مجاز] ویژگی مرد ترسو و فاقد صفات مردانگی. ۳. (اسم) [قدیمی] اسب.

آغا، بی‌خایه، خصی، خواجه، مقطوع‌النفس، مقطوع‌النسل

اخته کردن یا اخته‌سازی یا کشیدنِ بیضه به حذف بیضه‌ها در جنس نر جانوران گفته می‌شود. این عمل بیشتر به منظور کاهش میزان شرارت و افزایش فرمان‌پذیری یا افزایش وزن و در نهایت به منظور جلوگیری از بروز برخی از بیماری‌ها صورت می‌گیرد.