[اِ تِ] (ع مص) گرفتن مال کسی را. || طلاق گرفتن زن بر مال. (منتهی الارب). واخریدن زن، خود را بمهر و جز آن. (آنندراج). خویشتن بازخریدن زن. (تاج المصادر بیهقی). خویشتن را واخریدن زن. (زوزنی). سر خریدن زن.

(اسم مصدر) [عربی] [extelā] ۱. (فقه) = طلاق ⟨ طلاق خُلع ۲. [قدیمی] برکندن. ۳. [قدیمی] گرفتن مال کسی.