[اِ تِ] (ع مص) فریفتن کسی را. (منتهی الارب). مُخالَبَه. بزبان فریفتن. (آنندراج). تیتال. || ربودن.

(اِ تِ) [ ع. ] (مص م.) ۱- خدعه کردن. ۲- با زبان نرم فریب دادن.

(اسم مصدر) [عربی] [قدیمی] [extelāb] ۱. فریفتن. ۲. کسی را با سخنان شیرین و خوشایند فریب دادن.