فرهنگ عمید

اختر شمر

(اسم، صفت فاعلی) (نجوم) [قدیمی] [axtaršomar] = اخترشمار

واژه های نزدیک