[اِ تِ] (ع مص) گذشتن. رفتن. || گذشتن باد. || سخت وزیدن باد. بزودی بزیدن باد. (تاج المصادر بیهقی). بزودی جستن باد. (زوزنی). || اختراق کذب؛ بربافتن دروغ را. دروغ گفتن. (تاج المصادر بیهقی). || دریده شدن و خرقه دوختن.

(اسم مصدر) [عربی] [قدیمی] [exterāq] ۱. دریده شدن؛ پاره شدن. ۲. گذشتن و رفتن. ۳. از غلاف درآمدن شمشیر.