[اَ یَ] (ع اِ) جِ خِباء. خیمه ها. خرگاهها. خیمه های پشمین. آلاچیقهای پشمین. ابنیه العرب، طراف او اخبیه. فالطراف من اُدُم و الخباء من صوف او وبر.

(اَ یِ) [ ع. ] (اِ.) ج. خباء. ۱- خرگاه، خیمه. ۲- یکی از ستارگان سعدالا خب یه، منزل بیست و پنجم از منازل قمر.

(اسم) [عربی: اخبیَة، جمعِ خباء] [قدیمی] [axbiye] = خبا