[اَ بَ] (ع ن تف) خبیث تر. گنده تر. پلیدتر. (مهذب الاسماء).

(صفت) [عربی] [قدیمی] [axbas] خبیث‌تر؛ پلیدتر؛ ناپا‌ک‌تر.

واژه های نزدیک