[اَ] (ع اِ) جِ خَبَر. آگاهی ها. اطلاعات :

[اِ] (ع مص) خبر دادن. (زوزنی) (تاج المصادر بیهقی) (قاموس ترکی ترجمهء سید ابوالکمال). انباء. آگاهانیدن. آگاه کردن. و صاحب منتهی الارب گوید: اَخْبَرَهُ خبورَهً؛ خبر داد او را.

( اِ) [ ع. ] (مص م.)خبر دادن، آگاه ساختن.

( اَ) [ ع. ] (اِ.) جِ خبر؛ آگاهی‌ها، خبرها.

(اسم) [عربی، جمعِ خبر] [axbār] ۱. = خبر ۲. داستان‌ها.

(اسم مصدر) [عربی] [قدیمی] [exbār] خبر دادن؛ خبردار کردن؛ آگاه کردن.

اعلام، خبر، رویدادها، مخابره، وقایع احادیث، داستان‌ها، روایات

خبر , اخبار , اوازه

خبر اطلاعاتی دربارهٔ وقایع جاری است که از طریق رسانه‌های مختلف ارائه می‌شود مانند: چاپ خبر، پخش زنده، ارتباطات الکترونیکی، یا از طریق شهادت ناظران و شاهدان رویدادها.

ﺟﯽ ﺍﭺ ﻣﻴﻠﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺧﺒﺮ ﺧﻮﺷﻰ ﺷﻨﻴﺪﻳﺪ, ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺒﺮ ﺑﺪﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻰ‏ﺭﺳﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺧﺒﺮ ﺑﺪﻯ ﺷﻨﻴﺪﻳﺪ, ﻧﺸﺎﻧﻪ‏ﻯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺒﺮ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺩ.