[اَ] (ع اِ) جِ خبت.

[اِ] (ع مص) فروتنی کردن. (زوزنی). خضوع. خشوع. || آرام گرفتن دل. (آنندراج).

(اسم مصدر) [عربی] [قدیمی] [exbāt] ۱. فروتنی کردن؛ خضوع و خشوع. ۲. آرام گرفتن دل؛ آرامش خاطر.