[اَ مِ] (ع ص، اِ) جِ اَخمص، بمعنی باریک میان و میان کف پای که بر زمین نیاید. (آنندراج).

(اَ مِ) [ ع. ] (اِ.) جِ اخمص. گودی‌های کف دست و پا و میان بدن.

(اسم) [عربی، جمعِ اخمص] [قدیمی] [axāmes] = اخمص