[اَخْ خا] (حامص) عمل اخاذ.

(~.) [ ع - فا. ] ۱- (حامص.) رشوه گرفتن، باج گرفتن.

(حاصل مصدر) [عربی. فارسی] [axxāzi] با تهدید و زور یا حیله و نیرنگ از کسی پول گرفتن.

باج‌ستانی، باجگیری، تلکه، رشوه‌ستانی

اخاذی به معنای زورگیری، باج‌گیری، اخذ مال یا چیزی به‌زور و تهدید از دیگری می‌باشد. این واژه معادل اصطلاح فرانسوی شانتاژ (chantage) و در اصطلاح به معنای گرفتن پول، مال، سند و غیره از مردم با جبر و تهدید است. اخاذی جرمی است مبنی بر به دست آوردن غیرقانونی پول، مال یا خدمات از یک شخص، موجود یا مؤسسه از طریق اجبار.