[اَ دِ] (ع اِ) جِ اَخدَع، بمعنی رگ موضع حجامت.

(اسم) [عربی، جمعِ اخدع] [قدیمی] [axāde] فریبنده‌تر.