(قید) [عربی: اَحیاناً] [a(e)hyānan] ۱. گهگاه. ۲. اتفاقاً. ۳. احتمالاً.

واژه های نزدیک