[اَ کَ] (ع ن تف) نعت تفضیلی از حکم و حکمت. عادل تر. داورتر. (مهذب الاسماء). دانشمندتر. حکیم تر.

[اَ کَ] (ع اِ) از اعلام است.

(صفت) [عربی] [قدیمی] [ahkam] ۱. عادل‌تر. ۲. محکم‌تر؛ استوارتر.

با حکم قضايي فيصل دادن , فتوي دادن(در) , داوري کردن , محکوم کردن , مقرر داشتن , دانستن , فرض کردن , فتوي دادن , حکم کردن , فيصل دادن , احقاق کردن , حکومت کردن , حکمراني کردن , تابع خود کردن , حاکم بودن , فرمانداري کردن , معيف کردن , کنترل کردن

واژه های نزدیک