[اَ] (ص نسبی) دانندهء علم احکام نجوم. اخترگوی.

(اسم، صفت نسبی، منسوب به احکام) [عربی. فارسی] [قدیمی] [ahkāmi] کسی که در احکام نجوم تخصص دارد.