فرهنگ دهخدا

احوال پرسی

[اَحْ پُ] (حامص مرکب)پژوهش و سؤال از صحت و بیماری کسی. استفسار و پرسش از حالت و چگونگی و تندرستی و عافیت و بیماری و مرض و کار و بار. عیادت مریض.

فرهنگ معین

احوال پرسی

(~. پُ) [ ع - فا. ] (حامص.) پرسش از چگونگی وضع و کار و بار کسی، پژوهش و سوال از صحت و بیماری کسی.

فرهنگ عمید

احوال پرسی

(حاصل مصدر) [عربی. فارسی] [ahvālporsi] ۱. پرسیدن حال کسی. ۲. پرسش دوستانه از چگونگی وضع و حال و کاروبار کسی.