(اسم) [عربی: احناء، جمعِ حِنْو و حَنْو] [قدیمی] [ahnā] اطراف و جوانب. ⟨ احنای سینه: [قدیمی، مجاز] باطن؛ ضمیر.