فرهنگ معین

احمقانه

(اَ مَ نِ) [ ع - فا. ] (ق.) به شیوه احمق، بی خردانه، سفیهانه.

فرهنگ عمید

احمقانه

(قید، صفت) [عربی. فارسی] [ahmaqāne] مانند احمقان؛ احمق‌وار؛ از روی حماقت.

ابلهانه، بی‌خردانه، سفاهت‌آمیز، سفیهانه، نابخردانه ≠ عاقلانه، عالمانه