[اَ لا] (ع ن تف) شیرین تر.

[اَ لا] (اِخ) قلعه ای است در یمن. (مراصد الاطلاع).

(اَ لا) [ ع. ] (ص تف.) شیرین تر.

(صفت) [عربی] [قدیمی] [ahlā] شیرین‌تر.