[اَ قَ] (ع ن تف) حقیرتر. خُردتر. کوچکتر. || خوارتر: احقر من التراب.

(اَ قَ) [ ع. ] (ص تف.) حقیرتر، کوچکتر، خردتر، خوارتر.

(صفت) [عربی] [قدیمی] [ahqar] حقیرتر؛ کوچک‌تر؛ خوارتر.