[اَ] (ع اِ) جِ حِقد. کینه ها :

[اِ] (ع مص) بکینه آوردن. (زوزنی) (منتهی الارب). || نیافتن چیزی از معدن بعد از جستن. نایافتن چیزی از معدن. (تاج المصادر).

(اسم) [عربی، جمعِ حِقد] [قدیمی] [ahqād] = حقد