[اِ ری یَ / یِ] (از ع، اِ) نامه ای که قاضی بدان مدعی علیه را فراخواند.

فرهنگ معین

احضاریه

(اِ یِّ) [ ع. ] (اِمر.) احضارنامه، نامه‌ای که به وسیله آن شخص را به دادگاه یا هر جای دیگر فراخوانند.

فرهنگ عمید

احضاریه

(اسم) [عربی] (حقوق) [ehzāriy[y]e] نامه‌ای که به‌وسیلۀ آن کسی را به بازپرسی یا به دادگاه فرامی‌خوانند؛ احضارنامه.

جلب، دعوت، فراخوان

اِحضار یا فَراخوانی دعوتی است رسمی، که از طرف مقام قضایی برای یک شخص جهت حضور در مرجع قضایی به عمل می‌آید. احضار از ماده «حضر» و در لغت به‌معنای حاضر کردن و فراخواندن می‌باشد. مقام قضایی جهت بازجویی، پاسخ به اتهام، ادای شهادت یا هر امر دیگری، مدعاعلیه یا نماینده او یا شاهد دعوی و مانند آن‌ها را به وسیله احضارنامه یا احضاریه رسما و در زمان معین فرامی‌خواند.