فرهنگ معین

احضارنامه

(~. مِ) [ ع - فا. ] (اِمر.)نک احضاریه.

فرهنگ عمید

احضارنامه

(اسم) [عربی. فارسی] (حقوق) [ehzārnāme] = احضاریه