[ ] (اِخ) بنت ایاد مادر الیاس جدّ هفدهم محمد رسول الله (ص). (مجمل التواریخ و القصص ص228). و در تاریخ طبری نام او رباب بن حیده بن معد آمده است.

(اسم مصدر) [عربی: احصاء] [ehsā] ۱. شمارش کردن؛ شمردن. ۲. آمار گرفتن؛ سرشماری.

آمار، آمارگیری، تعدید، حساب، سرشماری