فرهنگ دهخدا

احسن القصص

[اَ سَ نُلْ قِ صَ] (اِخ)نام سوره ای از قرآن و نام دیگر آن یوسف است.

فرهنگ عمید

احسن القصص

(اسم) [عربی] [قدیمی] [ahsanolqesas] ۱. بهترین قصه‌ها. ۲. نام دیگر سورۀ یوسف در قرآن مجید.